• Trentelman valkerij & faunabeheer
 
Bel ons: 06 - 54 33 79 70
U bent hier: Faunabeheer

FAUNABEHEER

Faunabeheer is een veel omschrijvend woord. Wij houden ons voornamelijk bezig met het bestrijden, verhelpen en adviseren bij o.a.:

  • duivenoverlast
  • spreeuwenplagen
  • adviseren en weren van de steenmarter (gecertificeerd steenmarterdeskundige)
  • verwilderde katten
  • konijnenoverlast
  • kraaienoverlast
  • ganzenoverlast
  • mollenbestrijding
  • herplaatsen van vissen en amfibieën

Maar we kunnen ook voor gemeentes een wildbeheerplan maken om zodoende een alternatief te bieden voor bepaalde diersoorten.

We maken gebruik van verschillende vangmethodes en afweermaterialen. Tevens beschikken we over geluidsafweer. We streven altijd naar een zo diervriendelijk mogelijke methode.

Verder verzorgen we de aanvraag voor eventuele ontheffingen, maken een plan van aanpak, geven uitvoer aan het beheer en de schadebestrijding en verzorgen tevens de eventuele rapportage aan de Provincie of het Ministerie.

Staat uw probleem er niet bij, neemt u dan toch contact met ons op want zoals al eerder gezegd is faunabeheer veelomvattend en kunnen we dus niet elk probleem op de site benoemen. Wellicht kunnen wij u toch van dienst zijn.

Inventarisaties Flora- en Faunawet
Sinds 1 april 2002 is in Nederland de Flora- en Faunawet in werking getreden. Dit betekent dat plannen en projecten op het gebied van ruimtelijke ordening zoals bouw- en herinrichtingactiviteiten, getoetst moeten worden aan hun effecten op de Flora en Fauna die onder deze wet vallen. Voorbeelden zijn de sloop van bestaande gebouwen, aanleg van wegen en nieuwbouw.

Trentelman Valkerij & Faunabeheer kan voor u een onderzoek uitvoeren inzake de Flora- en Faunawet. Dit doen we door eerst een soortenonderzoek via het natuurloket uit te voeren. Hieruit kunnen wij afleiden of er planten en dieren voorkomen die beschermt zijn volgens de Flora- en Faunawet. Mochten er onvoldoende of geen gegevens zijn dan kunnen we deze zelf verkrijgen door middel van terreinonderzoek. Elk onderzoek word afgesloten met een rapport, waarmee u zich kunt wenden tot Dienst Regelingen (het ministerie van LNV) voor een eventuele ontheffingsaanvraag. Vraag vrijblijvend een offerte bij ons op. Binnen twee weken na aanvraag kunnen we een offerte uitbrengen.

Uiteraard zijn wij ook gespecialiseerd in het uitvoeren van mitigerende maatregelen.